Algemene voorwaarden VideoDesign.online

Dit zijn de algemene voorwaarden van VideoDesign.online, inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen onder het nummer 02078602. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en werkzaamheden van VideoDesign.online, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke Overeenkomst.

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie VideoDesign.online een Overeenkomst sluit tot het leveren van een product/dienst.

1.2. Product/Dienst: De producten en/of diensten waarvan levering met de Opdrachtgever is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: Het realiseren van een website of een video; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

1.3. VideoDesign.online: Naam zoals deze gebruikt wordt voor alle activiteiten uitgevoerd door Eelke Wiegersma, eigenaar van VideoDesign.online.

1.4. Overeenkomst: Afspraak of meerdere afspraken tussen VideoDesign.online en Opdrachtgever, welke schriftelijk zijn geaccordeerd door Opdrachtgever middels een handtekening danwel een digitaal akkoord aan VideoDesign.online verstrekt via communicatiekanalen op computer, tablet of telefoon.

2. Toepasselijkheid

2.1. Door het accorderen van een Overeenkomst met VideoDesign.online verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van VideoDesign.online en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en VideoDesign.online opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door VideoDesign.online zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Offertes en prijsopgaven door VideoDesign.online blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door VideoDesign.online. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en VideoDesign.online zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VideoDesign.online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.  Annulering

4.1. Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, ook als VideoDesign.online niet in verzuim is.

4.2. Het annuleren moet schriftelijk gebeuren.

4.3. Opdrachtgever moet alle kosten vanwege het annuleren vergoeden. Deze kosten zijn sowieso 15% van de totale waarde van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst worden geannuleerd tijdens het productieproces van Product/Dienst, dan zijn de kosten naar rato van de al gedane werkzaamheden op het moment van annulering.

 4.4. De kosten van de annulering moeten binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als Opdrachtgever na tien dagen niet heeft betaald, mag VideoDesign.online de Opdrachtgever schriftelijk melden dat Opdrachtgever de Overeenkomst alsnog moet nakomen. Opdrachtgever kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. VideoDesign.online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft VideoDesign.online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VideoDesign.online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VideoDesign.online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VideoDesign.online zijn verstrekt, heeft VideoDesign.online het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. VideoDesign.online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VideoDesign.online is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VideoDesign.online kenbaar behoorde te zijn.

5.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VideoDesign.online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6. Opdrachtgever vrijwaart VideoDesign.online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en beëindiging

6.1. VideoDesign.online kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VideoDesign.online gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.

6.2. VideoDesign.online heeft het recht de Overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7. Levering en levertijd

7.1. Het realiseren van een Product/Dienst door VideoDesign.online voor de Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Wanneer er sprake is van een levertijd van de Product/Dienst, dient deze expliciet te worden opgenomen in de Overeenkomst.

7.2. Mocht VideoDesign.online onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan VideoDesign.online alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij VideoDesign.online een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7.3. Door VideoDesign.online gemaakte Producten/Diensten worden geleverd onder voorbehoud van betaling. Dit houdt in voor:

a) websites, dat VideoDesign.online de enige admin-gebruiker/beheerder is van de in de Overeenkomst overeengekomen te bouwen website. Opdrachtgever zelf zal tot de betaling meewerken als redacteur en zal pas beheerder/admin gebruiker worden na de volledige betaling van de in de Overeenkomst afgesproken vergoeding.  

b video’s, dat deze in proef voor goedkeuring worden verstuurd aan Opdrachtgever met het watermerk van VideoDesign.online. Nadat de volledige betaling voor de video(-‘s) is voldaan, levert VideoDesign.online deze uit zonder watermerk.

7.4. VideoDesign.online is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken. VideoDesign.online is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Overmacht

8.1. VideoDesign.online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer VideoDesign.online als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

8.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal VideoDesign.online alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

8.3 Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en VideoDesign.online geconcludeerd wordt dat het uitvoeren van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door VideoDesign.online tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Prijzen

9.1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

9.2. Wijzigingen in de tarieven worden door VideoDesign.online minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

10. Betaling

10.1. Vanaf het moment dat een Overeenkomst voor een Product/Dienst wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en VideoDesign.online is de Opdrachtgever betalingsverplicht. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door VideoDesign.online het verschuldigde bedrag te voldoen.

10.2. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering VideoDesign.online hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

10.3. Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, kan door VideoDesign.online een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de aanmaning nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

10.4. Indien VideoDesign.online abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal VideoDesign.online het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever.

10.5. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens VideoDesign.online heeft voldaan.

11. Copyright

11.1. Al het door VideoDesign.online vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van VideoDesign.online niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

11.2. Het eigendom van door VideoDesign.online verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij VideoDesign.online, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan VideoDesign.online hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VideoDesign.online gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Voorzover VideoDesign.online bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop VideoDesign.online weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan VideoDesign.online op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met VideoDesign.online of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VideoDesign.online.

12.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is VideoDesign.online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van VideoDesign.online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. VideoDesign.online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12.4. VideoDesign.online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.  Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de eindredactie over de door VideoDesign.online voor hem of haar gepubliceerde content. Met het betalen van de factuur voor deze werkzaamheden, vrijwaart Opdrachtgever VideoDesign.online volledig van aanspraken van derden op het gebied van laster, smaad, feitelijke onjuistheden of ieder ander nadeel wat het VideoDesign.online op kan leveren.

 12.5. De Opdrachtgever dient VideoDesign.online terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgever’s gegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door VideoDesign.online geleden schade.

12.6 VideoDesign.online voert haar opdrachten uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt ook op het gebied van veiligheid, ter voorkoming van virussen, malware en/of dat de door haar geleverde websites gehackt worden. Voor het geval dit wel gebeurt, kan VideoDesign.online niet aansprakelijk worden gesteld voor dit soort gebeurtenissen en de eventuele schade die daardoor ontstaan is.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. VideoDesign.online noch de Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten Overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclamering

14.1. De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan VideoDesign.online, waarna VideoDesign.online deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan VideoDesign.online binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

14.2. Reclamering schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van algemene voorwaarden

15.1. VideoDesign.online behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

15.3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

16.1. VideoDesign.online zal geen persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat.

16.2. Wanneer VideoDesign.online bemiddelt bij webhosting voor een Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

16.3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een Overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VideoDesign.online zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

16.4 VideoDesign.online is vrij om zijn geleverde video’s in de hoek rechtsonder van het eindshot te voorzien van diens logo. Mocht Opdrachtgever dit niet willen, dan kan dit worden weggehaald tegen een vergoeding van € 100,- exclusief BTW.

16.5 VideoDesign.online is vrij om elke pagina van een geleverde website onderaan te voorzien van zijn naam, als producent van de website en eventueel de video. Standaardtekst in deze is ‘Website by VideoDesign.online’ danwel ‘Website and video by Videodesign.online’. Mocht opdrachtgever dit niet willen, dan kan deze tekst worden weggelaten tegen een vergoeding van € 100,- exclusief BTW per pagina.

16.6. VideoDesign.online mag de geleverde producten en/of diensten te allen tijde gebruiken voor promotiedoeleinden en/of als portfolio, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

17.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VideoDesign.online en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

17.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen, direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door VideoDesign.online met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, de administratieve gegevens van VideoDesign.online beslissend.